Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


FAQ


Jak będzie wyglądała procedura przyznawania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu?

Procedura przyznawania wynagrodzenia składa się z następujących etapów:

  • Przedstawiciele terenowi indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla każdej nieruchomości zostaną indywidualnie określone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
  • Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę wynagrodzenia.
  • Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje inwestorowi dostęp do terenu i linii.

Ponadto, niezależnie od wynagrodzeń za ustanowienie służebności, za ewentualne uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych przyznawane są odszkodowania.Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii inwestor staje się właścicielem gruntu?

Nie zmienia się właściciel gruntu. Dzięki ustanowieniu służebności przesyłu inwestor uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i późniejszą eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego. Nie wiąże się z przeniesieniem własności.Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenia otrzymają wszyscy właściciele działek, przez które przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty wynagrodzenia uzależniona będzie od obszaru działki objętego pasem technologicznym. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje właścicielom działek, na których zostaną posadowione słupy.Jakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową linii?

Całość inwestycji będzie tak realizowana, aby minimalizować jakiekolwiek uciążliwości towarzyszące budowie linii. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. W trosce o mieszkańców będą wyznaczone najmniej uciążliwe trasy przewozu materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. Wszelkie prace budowlane prowadzone będą w ściśle określonych godzinach, bez względu na etap i zaawansowanie budowy linii.Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt pod linią elektroenergetyczną?

W Polsce jest kilkanaście tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, a w całej Europie ponad sto tysięcy kilometrów. Niektóre z nich eksploatowane są od ponad trzydziestu lat. Przede wszystkim lokalizuje się je na terenach rolniczych. Nie stwierdzono, by wypas zwierząt pod linią najwyższego napięcia miał na nie negatywny wpływ.Czy pod linią można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak, nie zaobserwowano żadnego wpływu linii na pracę maszyn rolniczych. Projekt budowlany uwzględnia, że pod liniami będą mogły być prowadzone normalne prace rolnicze. Odległość przewodów od ziemi w najniższym punkcie będzie wynosiła od 10 do kilkunastu metrów, co umożliwi korzystanie z każdego rodzaju maszyn używanych w rolnictwie.W jakich odległościach od projektowanej linii można budować domy?

Na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów planuje się wyznaczenie pasa technologicznego, którego szerokość wynosić będzie 70 m. Granice tego pasa wyznaczają obszar, na który może oddziaływać linia i w którym mogą wystąpić ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu. Na obszarze pasa technologicznego obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. Ograniczenia te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. W przypadku linii 400 kV nie ma żadnych przeciwwskazań do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w odległości większej niż 35 metrów od osi linii. Zarówno poziom pól elektrycznych, magnetycznych, jak i szum linii, będą wyraźnie poniżej dopuszczalnych norm określonych w polskich przepisach. Na przedmieściach dużych miast taka odległość jest standardem.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.