Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


Rozwiązania techniczne i technologiczne

Projektowana linia napowietrzna będzie dwutorowa, a napięcie znamionowe każdego toru będzie wynosić 400 kV. Przewody fazowe obu torów zostaną zawieszone na łańcuchach izolatorowych mocowanych do poprzeczników każdego ze słupów kratowych rozmieszczonych w odległościach ok. 400 m. Na projektowanej linii przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo – aluminiowych, dzięki czemu skutecznie zostanie obniżony poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. W celu ochrony linii przed skutkami wyładowań atmosferycznych nad przewodami fazowymi – na wierzchołku każdego słupa – zostaną zamontowane przewody odgromowe.


Ponadto dla zapewnienia odpowiednich warunków do eksploatacji linii wzdłuż jej trasy zostanie wyznaczony tzw. "pas technologiczny", którego szerokość wynosić będzie 70 m. W obszarze pasa technologicznego obowiązywać będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zostaną one wyszczególnione w umowach zawieranych z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie inwestycja.


W celu zmniejszenia wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego zaplanowano, że odległość od ziemi przewodów linii wynosić będzie powyżej 10 m. Zapewni to bezpieczeństwo przy poruszaniu się maszyn rolniczych, w tym wielkogabarytowych.


W zwartych kompleksach leśnych przewiduje się zastosowanie konstrukcji nadleśnych, które minimalizują konieczność wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i wycinki drzewostanu wyłącznie do obszarów niezbędnych do budowy słupów i dróg dojazdowych.


W uzasadnionych przypadkach, w miejscach gdzie zastosowanie konstrukcji nadleśnych będzie niemożliwe lub nieuzasadnione, wykorzystane zostaną tzw. słupy leśne o zmniejszonym do minimum odstępie między skrajnymi przewodami fazowymi. Użycie wspomnianych słupów pozwoli na ograniczenie wycinki leśnej oraz istotnie zniweluje wizualny wpływ linii na istniejący krajobraz.


Konieczne będzie także przeznaczenie gruntów leśnych, w obszarze objętym wycinką, na cele nieleśne, a więc zmiana przeznaczenia tych terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

slupy
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.